Beskæringspligt

Som grundejer ud til veje, fortove, stier og pladser har man også beskæringspligt. Beskæringspligten følger vejlovens §87 jf. offentlige veje og privatvejlovens §61 jf. private fællesveje i byzone. Beplantningen skal holdes inden på egen matrikel, men må rage ud over vejareal, hvis de rette afstandskrav overholde

Hæk skal holdes bag skel.

Beplantning langs matrikelgrænse må række ud over fortov/græsrabat, hvis frihøjde er min. 2,75 meter.

Gadelamper og skilte skal holdes fri for beplantning.

Grene skal beskæres min. 4,2 meter over kørebane

beskæring

Højden på hækken

Du og din nabo må selv aftale højden. Kan I ikke blive enige, skal hegnet som udgangspunktet være 1,8-2 meter højt. Hegnsynet kan fastsætte højden.