Byplan

Afskrift af Byplan nr. 3 for arealer i Niverød
Byplan nr. 3
Byplanvedtægt for arealer af Niverød by, Karlebo sogn
I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det i § 1 nævnte område i Karlebo kommune.

§ 1. Byplanvedtægtens område
Området begrænses som angivet på vedhæftede kortbilag og bestod den 1. februar 1971 af nedennævnte matrikelnumre af Niverød by, Karlebo sogn. Senere tilkommende matrikelnumre inden for området omfattes også af byplanen.
Af Niverød by, Karlebo sogn:
Del af matr.nr. i a, matr.nr. 1 ay, 1 az, 1 aæ, 1 aø, 1 ba, 1 bb, 1 bc, 1bd, 1 be, 1 bf, 1 bg, 1 bh, 1 bi, 1 bk, 1 bl, 1 bm, 1 bn, 1 bo, 1 bp, 1 bq,1br, 1 bs, 1 bt, 1 bu, 1 bv, 1 bx, 1 by, 1 bz, 1 bæ, 1 bø, 1 Ca, 1 cb, 1 cc, 1 cd, 1 ce, 1 cf, 1 cg, 1 ch, 1 c1, 1 ck, 1 cl, 1 cm, 1 cn, 1 cs, 1 ct, 1 cv, 5 d, del af 7 c, del af 7 i og 8 bk.
Området inddeles som vist på kortbilag nr. 1 i følgende delområder:
Område I til åben, lav boligbebyggelse.
Område II til tæt, lav boligbebyggelse.
Område III til offentlige formål.
§ 2. Retningsgivende bebyggelsesplan
Bebyggelsen må kun opføres i overensstemmelse med den på kortbilaget viste retningsgivende bebyggelsesplan og udstykningsplan, hvis væsent¬ligste træk er opførelse af en åben, lav boligbebyggelse øst for den på kortbilaget viste vej A-B, en tæt, lav boligbebyggelse vest for samme vej og udlæg af et areal i vedtægtsområdets sydlige del til offentlige formål, samt sikring af en adskillelse mellem kørende og gående trafik og sikring af hensigtsmæssige hovedstiforbindelser over vedtægtsområdet fra de omliggende kvarterer.
§ 3. Færdselsarealer
Der udlægges areal til følgende veje og stier med retning og beliggenhed som vist på vedhæftede kortbilag:
Fordelingsvejen A-B i en bredde af 17 m.
Stamvejene C-D og l-K i en bredde af 12 m. E-F og G-H i en bredde af 10 m.
Boligveje udlægges i en bredde af minimum 10 m.
Hovedstierne a-b-c og d-e i en bredde af 8 m.
Hovedstierne f-g, h-i-k, l-m og n-o i en bredde af 6 m.
Hovedstierne p-k og q-r i en bredde af 5 m.
Der må kun ske tilslutning til vej A-B fra vest som angivet på kortbilag (punkterne L, M, N, 0, P, 0 og R), og der må ikke etableres adgang fra vejens enkelte ejendomme.
Der skal etableres niveaufri skæringer mellem vejen A-B og stien f-g-(h) ved punkt A og med stien n-o ved punkt B.
Veje og stier udover de ovenfor nævnte udlægges i princippet som angivet i den retningsgivende bebyggelsesplan i en bredde af henholdsvis ikke under 7 m for veje og ikke under 4 m for stier. Den endelige beliggenhed af veje og stier vil om fornødent blive fastlagt i form af et tillæg til nærværende byplanvedtægt.
§ 4. Byggelinier og hjørneafskæringer
1. Der fastsættes følgende byggelinier:
a. Langs vej A-B 8 m fra vejens vestskel og 5 m fra vejens østskel.
b. Langs veje, vende- og parkeringspladser øst for vej A-B, 3,5 m fra vejskel.
2. Ved tilslutninger til offentlige veje skal foretages hjørneafskæringer i overensstemmelse med bestemmelserne i vejlovgivningen.
§ 5. Område til åben, lav boligbebyggelse
1. Det på kortbilaget med I angivne område øst for vej A-B er udlagt til åben, lav boligbebyggelse.
2. Bebyggelsen skal udformes i overensstemmelse med den retningsgivende udstykningsplans principper.
Endvidere skal følgende krav være opfyldt:
Fodnote til § 4, stk. 2:
Ved vejtilslutninger til vej A-B vil der blive fastlagt oversigtslinier i overensstemmelse med ministeriet for offentlige arbejders vejregler.
a. Bebyggelsen må kun bestå af fritliggende parcelhuse.
b. På hver ejendom må kun opføres en bolig for en familie.
c. Ingen grund må udstykkes med mindre areal end 700 m2 eksklusive vejareal.
d. Udnyttelsesgraden må ikke overstige 0,20.
e. Bygningshøjden må ikke overstige 3,0 m målt fra et af kommunen fastlagt niveauplan til den linie, hvor ydervæg og tagflade mødes, bortset fra gavltrekanter. Kælder må kun udføres efter kommu¬nalbestyrelsens nærmere godkendelse. Stueplanets gulv må max. være hævet 30 cm over niveauplanet.
f. Tage på beboelsesbygninger skal udføres som saddeltage med en taghældning på mellem 150 og 400.
g. Bygninger skal opføres med gavl eller facade parallel med et af grundens skel.
h. Der skal udlægges areal til parkering svarende til de til enhver tid herom gældende regler, dog mindst to parkeringspladser pr. bolig. Garage eller carport skal placeres mindst 1,0 m fra skel til anden grund, herunder stiskel, mindst 5 m fra skel til den vej, hvorfra tilkørsel til grunden sker (langs stien g-r dog fra stiskellet), og mindst3,5 m fra øvrige vejskel, såfremt grunden støder op til mere end en vej.
i. Garagebygninger og eventuelle udhuse skal udføres i samme materialer og konstruktioner som beboelsesbygningen, idet dog fladt tag og mørktbehandlede trækonstruktioner tillades. Even¬tuelle udhuse skal sammenbygges med garage- eller beboelsesbyg¬ningen.
j. Hegn i skel skal være levende hegn af en højde på mindst 1,5 m. Hegnet må støttes af et indtil 1,2 m højt trådhegn. Hegnet om hver parcel må kun afbrydes et sted som adgang og indkørsel. Hegnet kan dog yderligere tillades afbrudt ét sted som adgang, hvor en parcel har skel mod stiareal eller grønt område. Levende hegn mod stier og veje skal plantes 30 cm bag skellinien. Hegnenes udseende skal godkendes af kommunalbestyrelsen.
§ 6. Område til tæt, lav boligbebyggelse
1. Det på kortbilag med II angivne område vest for vej A-B er udlagt til tæt, lav boligbebyggelse, der efter en samlet plan tillades opført i skel.
2. Bebyggelsen må kun opføres i overensstemmelse med den retningsgi¬vende bebyggelsesplans principper, som disse fremgår af bilag 2.
Endvidere skal følgende krav være opfyldt:
a. Udnyttelsesgraden må ikke overstige 0,25.
b. På hver ejendom må kun opføres én bolig for én familie.
c. Grunde må ikke udstykkes med mindre størrelse end 300 kvm. En del af det fastsatte mindstegrundareal kan dog tillades udlagt som fælles ophold- eller parkeringsareal.
d. Grundenes facadelængde må ikke være mindre end 6 m.
e. Der skal i forbindelse med den enkelte bolig udlægges areal til parkering svarende til de til enhver tid herom gældende regler, dog mindst to parkeringspladser pr. bolig. Udover de krævede to parkeringspladser pr. bolig skal der udlægges de på kortbilaget viste fælles parkeringsarealer. Blanke eller reflekterende tagmaterialer må ikke anvendes.
f. Til udvendige bygningssider må ikke anvendes materialer, som efter kommunalbestyrelsens skøn virker skæmmende, jf. Karlebo sogns bygningsvedtægt § 19.
g. Hegn omkring de enkelte grunde må kun etableres som faste hegn af murværk eller savskåret træ. Hegnenes udseende skal godken¬des af kommunalbestyrelsen.
§ 7. Område til offentlige formål.
1. Det på kortbilaget med Ill angivne område er udlagt til offentlige formål (syge- og plejeinstitutioner).
2. Den nordligste del af området er disponeret til børne- og ungdomsinsti-tutioner, og bebyggelse må kun finde sted i overensstemmelse med bilag 2, den retningsgivende bebyggelsesplan.
3. Den resterende del af området må kun bebygges efter en samlet bebyggelsesplan for området. Såfremt der ikke kan opnås enighed om bebyggelsesplanens indhold, vil planen blive fastlagt i et tillæg til nærværende vedtægt.
4. Bygningerne må kun opføres i en etage.
5. Udnyttelsesgraden må ikke overstige 0,25.
6. Der skal til bebyggelsen udlægges parkeringsarealer svarende til en bil plads pr. 50 m etageareal.
7. Beplantningsbæltet mod øst-vestvejen skal altid være til stede i en bredde af 3,50 m. Beplantning og vedligeholdelse af de omhandlede arealer forudsættes at skulle ske i henhold til overenskomst mellem kommunen og grundejerne.
§ 8. Fællesbestemmelser for boligområderne
1. Ejendomme må ikke benyttes til nogen form for erhvervsvirksomhed, og der må således ikke på ejendommen indrettes bebyggelse til eller udøves handels-, vognmands-, værksteds- eller oplagsvirksomhed, lige¬som der ikke må indrettes pensionater eller klublejligheder eller drives lignende former for erhvervsmæssig udlejning. Der må endvidere ikke ske noget virke, som ved støv, røg, lugt, støj, rystelser eller ved sit udseende eller på anden måde efter kommunalbestyrelsens skøn er til gene for de omboende.
2. Uanset foranstående bestemmelser kan der på ejendommen drives sådan form for virksomhed, som almindeligvis udøves i beboelseshuse, når virksomheden drives af den, der bebor den pågældende bolig, og når virksomheden efter kommunalbestyrelsens skøn sker på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke brydes, eller når virksomheden ikke fremkalder ulemper for de omboende eller fremkal¬der behov for parkeringsarealer, som ikke er til stede på den pågældende ejendom.
3. Ingen form for skiltning og reklamering på ejendommen må finde sted.
4. Der kan efter kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse opføres udhuse i forbindelse med boligerne. Udhusene, hvis bygningshøjde ikke må overstige 2,4 m målt fra et af kommunen fastsat niveauplan, skal være sammenbygget med garager eller overdækkede bilholdepladser (carporte).
5. Indenfor boligområderne kan der med kommunalbestyrelsens godken¬delse opføres mindre legehuse eller lignende.
6. Indenfor boligområderne kan der opføres transformerstationer til sikring af kvarterets daglige forsyning, når de ikke har mere end 30 m2bebygget areal og ikke gives en højde af mere end 3 m over terræn, og når de i øvrigt udformes i overensstemmelse med den øvrige bebyggelse.
§ 9. Ubebyggede arealer og grønne områder
1. Arealer, der ikke udstykkes til bebyggelse, udlægges som friarealer efter samlede planer udarbejdet for passende afgrænsede områder. Kommu-nalbestyrelsen skal godkende, at de enkelte planer stemmer med områdets karakter efter nærværende byplanvedtægts bestemmelser og den retningsgivende bebyggelsesplans indhold. Beplantning og vedlige¬holdelse af de omhandlede arealer forudsættes at skulle ske i henhold til overenskomst med grundejerne og foretages af disse.
2. Såfremt de enkelte ejendommes ubebyggede arealer ikke benyttes til gårdsplads eller lignende, skal de anlægges og vedligeholdes som have.
§ 10. Byplanvedtægtens overholdelse.
1. Før noget byggeri påbegyndes eller en ejendoms hidtidige anvendelse ændres, skal der – medmindre kommunalbestyrelsen ansøges om godkendelse i henhold til byggelovgivningen – forelægges kommunalbe¬styrelsen tegninger, der viser grunden og dens omgivelser samt bygnin¬gernes beliggenhed på grunden og deres størrelse, form og indretning, ligesom den påtænkte anvendelse af bygningerne og grunden skal oplyses, således at kommunalbestyrelsen kan påse overensstemmelse med byplanvedtægten.
§ 11. Eksisterende bebyggelse
1. Nærværende byplanvedtægt er ikke til hinder for bibeholdelse af den eksisterende lovlige bebyggelse eller for fortsættelse af den hidtil lovligt gjorte brug af en ejendom. Udvidelse ved om- eller tilbygning eller ibrugtagen til anden anvendelse i strid med byplanvedtægtens bestem¬melser må ikke finde sted.
§ 12. Påtaleret
1. Påtaleret ifølge nærværende byplanvedtægt har alene Karlebo Kom-munalbestyrelse.
§ 13. Dispensationer fra og ændringer i byplanvedtægten
1. Mindre betydende lempelser af bestemmelserne i nærværende vedtægt kan indrømmes af kommunalbestyrelsen, såfremt karakteren af det kvarter, som byplanen søger at skabe eller fastholde, ikke derved ændres.
2. Ændringer i byplanvedtægten kan ske efter kommunalbestyrelsens vedtagelse og med boligministeriets godkendelse efter reglerne om vedtagelse og godkendelse af nye byplaner.
Således vedtaget af Karlebo kommunalbestyrelse på mødet den 17.2.1971. KARLEBO KOMMUNALBESTYRELSE
Karen Møller borgmester
Knud R. Jensen kommuneingeniør
Ændringer vedtaget af Karlebo kommunalbestyrelse den 17.5.1972
sign. Karen Møller borgmester
sign. Knud R. Jensen kommuneingeniør
2. kt.B.j.nr. 32-55-i 968
/NP
I medfør af § i i lov om byplaner (lovbekendtgørelse nr.63 af 20. Februar 1970) godkendes foranstående af Karlebo Kommunalbestyrelse vedtagneforslag til partiel byplanvedtægt nr. 3 for arealer af Niverød by i Karlebo kommune.
Boligministeriet, den 29. september 1972
P.M.V.
E.B.
sign. J.E. Kofoed-Hansen expsekr.
Indført i dagbogen for retten i Hørsholm den 10.11.72. Akt.skab: Z Nr.170. LYST.
H. Mørch
kst.
Senest opdateret mar 2009