Databeskyttelsespolitik

Databeskyttelsespolitik – Grundejerforeningen Niverød Park Nord

Om politikken

Formålet med politikken er at sikre, at personfølsomme data opbevares og forvaltes forsvarligt og i henhold til persondataforordningen.

Bestyrelsen er ansvarlig for databeskyttelsespolitikken.

Bestyrelsen udpeger en dataansvarlig (DPO) som daglig forvalter af ansvaret. Den dataansvarlige fremgår af foreningens hjemmeside og eventuel henvendelse om databehandling og datasikkerhed kan rettes til vedkommende.

Politikken revideres når påkrævet og evalueres mindst én gang årligt på et bestyrelsesmøde. Ved revisioner publiceres på hjemmesiden.

Politikken

§1: Medlemsoversigter og oplysninger om udeståender opbevares kun i det omfang der kræves for at grundejerforeningen kan udføre sit virke.

§2: Kassereren har ansvaret for at vedligeholde medlemsoversigten og herunder slette udmeldte af systemet under hensyntagen til foreningens vedtægter.

§3: Til oplysninger om medlemmers e-mailadresser, der anvendes til udsendelse af informationer fra bestyrelsen, indkaldelse til generalforsamling med videre, benyttes one.com.

§4: Oplysninger om tilmeldinger til arrangementer og lignende der er fremkommet på e-mail slettes altid efter arrangementets afholdelse.

§5: Der sendes ikke følsomme personoplysninger med e-mail/sms/messenger eller lignende. Besty-relsesmedlemmer skal jævnligt gennemgå og slette mails/beskeder med personfølsomme data, der ikke har nogen grund til at blive opbevaret. Ved fratrædelse af rolle, skal alle mails og lignende ligele-des gennemgås og slettes

§6: Der må ikke lagres følsomme personoplysninger på maltev1.sg-host.com, facebook.com eller andre tilsvarende tjenester.

§7: Vi offentliggør eller distribuerer ikke billeder, hvor man kun ser 1-2 personer (portrætfotos) uan-set aktivitet eller andre elementer, aktiviteter. Offentliggjorte billeder nedtages hvis blot én af de på billedet viste personer retter henvendelse herom.