Vedtægter

Kapitel 1: Navn, hjemsted, område og medlemskreds

§1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Niverød Park Nord.

Stk. 2. Foreningen er stiftet i henhold til deklaration af 19.4.1994, og dens område er vejene Brombærhegnet, Tjørnen og Rørmosen, jf. vedhæftede kort.

Stk. 3. Enhver ejer af fast ejendom inden for området har pligt til at være medlem af foreningen.

Stk. 4. Medlemspligten gælder dog ikke Fredensborg Kommune som ejer af arealer til offentlige formål.

Stk. 5. Foreningens hjemsted er Fredensborg Kommune. Dens værneting er Retten i Helsingør.

Kapitel 2: Foreningens formål og opgaver

§2. Foreningen har til formål at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige økonomiske interesser af almen art inden for foreningens område.

Stk. 2. Herunder bl.a. foranledige projektering, anlæg, administration, vedligeholdelse og renholdelse af kloak-, vand- og elforsyningsanlæg, veje, stier, fælles friarealer, hegn m.v. samt opkrævning af bidrag til dækning af udgifterne herved, alt i det omfang disse ting normalt hører under en grundejerforenings opgaver og ikke forestås af offentlige myndigheder eller koncessionerede selskaber.

Stk. 3. Foreningen har endvidere til formål at søge at fremskaffe lån til de enkelte medlemmer eller foreningen som helhed til eventuel finansiering af ovennævnte opgaver.

Kapitel 3: Medlemmernes forhold til foreningen

§3. Foreningen er upolitisk og kan uden ændring i nærværende vedtægter tilsluttes en eventuel sammenslutning af grundejerforeninger i Fredensborg kommune eller tilslutter en hovedorganisation af grundejerforeninger, såfremt en generalforsamling beslutter det.

Stk. 2. Ophører et medlem med at være ejer af fast ejendom ind for foreningens område, bortfalder medlemsretten, og vedkommende udtræder af foreningen uden krav på refusion af kontingent eller udbetaling af andel i foreningens formue, men hæfter for restancer og andre forpligtigelser, indtil ny ejer er indtrådt som medlem.

Stk. 3. Medlemspligten indtræder samtidig med erhvervelsen af fast ejendom i området, uanset på hvilken måde denne finder sted, og indtrædende medlemmer får ved indtræden anpartsvis ret til foreningens formue.

Stk. 4. Meddelelse om ejendommens overdragelse skal fremsendes til foreningen senest 14 dage efter overdragelsen.

Stk. 5. Et medlem har først stemmeret på generalforsamlingen, når kontingentet er betalt. Et indtrædende medlem, der erhverver en parcel, hvor det udtrædende medlem er i restance til foreningen, har pligt til at udrede det skyldige beløb, og får først de med medlemsskabet følgende rettigheder, når evt. restancer er betalt.

Stk. 6. Bopælsforandringer skal ligeledes meddeles senest 14 dage efter flytning.

Kapitel 4: Generalforsamlingen

§4. Generalforsamlingen er foreningen højeste myndighed.

Stk. 2. Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal foretages skriftligt af bestyrelsen med mindst 5 ugers varsel.

Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Stk. 4. Lovlig indkaldelse kan ske via mail til de medlemmer der har oplyst deres mailadresse og almindelig omdeling til de medlemmer der aktivt har ytret ønske om dette. Indkaldelse oplyses endvidere altid på foreningens hjemmeside.

Stk. 5. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen med angivelse af de emner, der skal behandles på generalforsamlingen.

Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen.

Stk. 7. Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal stiles skriftligt til bestyrelsen og være denne i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Kan forslagsstillerne ikke selv være til stede på generalforsamlingen og motivere deres forslag, skal de indsendte forslag være skriftligt motiverede.

Stk. 8. Indkomne forslag skal udsendes til medlemmerne senest 2 uger før generalforsamlingen. Sager, der ikke er optaget på dagsordenen eller ikke omfattes af forslag, der har været udsendt til medlemmerne i overensstemmelse med de ovennævnte regler, kan ikke sættes under afstemning.

Stk. 9. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i maj.

Stk. 10. Kontingentet fastsættes af den ordinære generalforsamling på grundlag af bestyrelsens skøn over udgifterne for det kommende regnskabsår.

Stk. 11. Generalforsamlingen fastsætter endvidere eventuelle rykkergebyrer m.v.

Stk. 12. Kontingentet betales for kalenderåret forud.

Stk. 13. Restancer med kontingent, rykkergebyrer og andre bidrag og ydelser, der er pålagt medlemmerne gennem foreningen, medfører, at det pågældende medlems stemmeret er suspenderet, indtil restancen med påløbne omkostninger er betalt.

Stk. 14. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.
  3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
  4. Behandling af forslag.
  5. Forelæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent
  1. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  2. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
  3. Valg af revisor.
  4. Eventuelt.

Under ‘eventuelt’ kan der ikke sættes forslag under afstemning.

Stk. 15. Ekstraordinær generalforsamling holdes, når bestyrelsen måtte skønne det formålstjenligt, eller når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftligt ønske herom til bestyrelsen.

Stk. 16. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter at begæringen er fremsat.

Stk. 17. Såfremt den ekstraordinære generalforsamling indkaldes efter ønske fra medlemmerne, skal medlemmerne samtidig med begæringens fremsættelse meddele, hvilke emner der ønskes behandlet, og bestyrelsen er herefter forpligtet til senest 14 dage efter at udsende indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 18. Alle valg og almindeligt foreliggende sager afgøres ved simpel stemmeflerhed. Afstemning kan ske ved håndsoprækning, dog skal afstemning ske skriftligt, når et flertal eller dirigenten kræver skriftlig afstemning.

Stk. 19. Det er tilladt at lade sig repræsentere ved behørig skriftlig fuldmagt. En parcel har to stemmer, og en parcel kan kun repræsentere anden parcel ved fuldmagt (2 stemmer)

Kapitel 5: Foreningens bestyrelse og administration

§5. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling og afgår efter tur. Der afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer hvert år. Genvalg kan finde sted.

Stk. 2. Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, kasserer og sekretær samt fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 3. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det.

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede, heraf enten formanden eller næstformanden.

Stk. 5. Formanden, eller i dennes fravær næstformanden, leder bestyrelsesmøderne og har i tilfælde af stemmelighed den afgørende stemme.

Stk. 6. Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel over for offentlige myndigheder som over for private.

Stk. 7. Foreningen tegnes i alle anliggender af formanden, eller i dennes fravær af næstformanden, i forbindelse med et af bestyrelsens medlemmer.

Stk. 8. Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med foreningens formue. Hæftelsen omfatter kun de dispositioner som bestyrelsen har foretaget inden for den bemyndigelse, disse vedtægter giver, eller i henhold til særlig bemyndigelse, efter generalforsamlingens beslutning. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

Stk. 9. Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af foreningen, bliver umyndiggjort eller bliver ude af rådighed over sit bo, skal bestyrelsen snarest mulig ved selvvalg supplere sig med en af de suppleanter, der er valgt på generalforsamlingen. Valget gælder til næste ordinære generalforsamling.

Stk. 10. Dersom formanden eller næstformanden udtræder af foreningen, skal hans afløser vælges blandt de resterende bestyrelsesmedlemmer. Dersom ingen ønsker at modtage valg, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling til valg af stedfortræder.

Stk. 11. Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet, dog kan der ydes medlemmer af bestyrelsen et rimeligt honorar, dersom det efter arbejdets karakter skønnes rimeligt.

Stk. 12. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til løsning af specielle opgaver. Udvalgene kan bestå af medlemmer uden for bestyrelsen, idet udvalgsformanden dog altid skal være et bestyrelsesmedlem.

Stk. 13. Bestyrelsen er berettiget til under ansvar over for generalforsamlingen at engagere lønnet medhjælp i sager, hvor dette skønnes nødvendigt, f.eks. assistance af advokat, landinspektør, arkitekt og ingeniør. Endvidere tilkommer det bestyrelsen at drage omsorg for at ansætte lønnet medhjælp til anlæggelse af fælles tekniske anlæg og vedligeholdelse og renholdelse af private veje og fællesarealer. Det påhviler ligeledes bestyrelsen at antage håndværkere til udførelse af anlægsopgaver m.v. Tilbud på anlægsarbejder skal dog forelægges generalforsamlingen til godkendelse forinden accept, medmindre bestyrelsen på den seneste generalforsamling har fået dennes særlige fuldmagt til at acceptere.

Stk. 14. Bestyrelsen fører en medlemsliste, herunder mailadresser.

Stk. 15. Sekretæren tager referat af alle møder.

Stk. 16. Ved bestyrelsesmøder tages alene referat af bestyrelsens beslutninger. Referatet godkendes af de bestyrelsesmedlemmer, der var til stede på mødet.

Stk. 17. Referater offentliggøres på foreningens hjemmeside, dog således at der tages hensyn til persondataforordning og andre behov for at tilbageholde visse oplysninger.

Kapitel 6: Regnskab og revision

§6. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. Kasseren modtager foreningens indtægter og betaler alle udgifter.

Stk. 3. Kassereren fører løbende regnskab med foreningens indtægter, udgifter og beholdning. Regnskabet autoriseres ved fremlæggelse for bestyrelsen på dennes møder.

Stk. 4. Kassebeholdningen skal henstå på konti i et eller flere SIFI udpegede pengeinstitutter. Kontiene skal være klausuleret således, at der kun kan hæves på dem af formanden eller kasseren. Bestyrelsen er berettiget til at meddele en advokat fuldmagt til at hæve på foreningens konti.

Stk. 5. Foreningen har normalvis ikke en kontantbeholdning, og i særlige tilfælde hvor dette sker, skal kasseren hurtigst sørge for at denne ophæves ved indsættelse på foreningens konti.

Stk. 6. Der kan ikke på vegne af foreningen optages lån uden hjemmel i en beslutning fra foreningens generalforsamling.

Stk. 7. Årsregnskabet afleveres af kassereren til formanden samt revisoren inden den 1. marts. Revisoren og formanden har 1 måned til at gennemgå regnskabet og tilbagelevere det til kasseren med eventuelle bemærkninger. Regnskabet skal foreligge i fuldt færdig og revideret stand senest den 15. april.

Stk. 8. Det reviderede regnskab udsendes til medlemmerne senest 2 uger før generalforsamlingen.

§7. Udgifterne ved gennemførelse af foreningens formål fordeles mellem de enkelte ejendomme i grundejerforeningens område med lige store parter pr. ejendom, hvor andet ikke er bestemt i tinglyst deklaration.

Stk. 2. Generalforsamlingen kan vedtage, at der skal tinglyses deklarationer eller pantebreve på medlemmernes ejendomme til sikkerhed for lån, der optages til gennemførelse af foreningens formål. Medlemmerne har pligt til at medvirke til tinglysning af sådanne deklarationer eller pantebrevet. Foreningen er berettiget til at overdrage en sådan pantesikkerhed til eventuelle långivere. Overdragelse kan dog kun ske til sikkerhed for forpligtelser, som foreningen har påtaget sig til gennemførelse af de formål, der er nævnt i § 2.

§8. Medlemmerne er med hensyn til benyttelse og bebyggelse af deres ejendomme underkastet bestemmelserne i de deklarationer og servitutter, der gælder for området.

Stk. 2. Foreningen udøver påtaleret i det omfang, den er tillagt foreningen i deklarationerne.

Kapitel 7: Forskellige bestemmelser

§9. Vedtægtsændringer kan foretages af generalforsamlingen, når mindst halvdelen af medlemmerne er mødt eller repræsenteret, og når mindst 2 tredjedele stemmer for forslaget. Blanke stemmer regnes ikke med. Er der ikke afgivet de foreskrevne antal stemmer, holdes der inden 6 uger en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken der uden hensyn til de mødendes antal kan tages gyldig beslutning, såfremt to tredjedele af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget.

Stk. 2. Det samme gælder ved foreningens opløsning.

Stk. 3. Vedtægtsændringer skal godkendes af Fredensborg Kommune.

§10. De beslutninger, der er truffet på den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling, samt beslutninger, der vedtages af bestyrelsen, er gældende for medlemmerne, indtil de lovligt måtte ændres i henhold til vedtægterne.

Stk. 2. Eventuel indbringelse af de trufne beslutninger for domstolene har ikke opsættende virkning, og medlemmerne har pligt til at opfylde de pligter, der evt. følger af beslutningerne. Dette gælder hvad enten pligterne er af økonomisk eller anden art, ligesom foreningen er berettiget til at foretage retslige skridt til forpligtelsernes opfyldelse.

Seneste revision vedtaget på generalforsamling torsdag den 13. juni 2019. Godkendt af Fredensborg Kommune den 8. august 2019.